New idea!

Mình thích thì mình cứ làm thôi! Đôi khi sẽ phải trả giá bằng mồ hôi và …… tiền =))